Algemene voorwaarden

Voorwaarden Casa Haarlem Makelaardij Vastgoed.
Gebruiksvoorwaarden van onze web site www.casahaarlem.nl

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens Casa Haarlem websites te gebruiken.

Het woningaanbod dat door Casa Haarlem wordt aangeboden op onze web site is specifiek bestemd voor huurders die ingeschreven staan bij Casa Haarlem. Alleen ingeschreven huurders mogen reageren op onze gepresenteerde woning aanbod. De huurder(s) woningzoekende die op onze web site www.casahaarlem.nl reageren op het woonaanbod gaan ermee akkoord dat aan Casa Haarlem de opdracht is gegeven om te bemiddelen in de daarop geadverteerde huurwoning welke van toepassing is. De web site van Casa Haarlem is speciaal ontwikkeld voor onze opdrachtgevers.
Wij behartigen enkel de belangen van één partij en dat is van wie wij de opdracht tot dienstverlening hebben verkregen.

Bij verhuur
Bij het vinden en het aanvaarden van een woning door de opdrachtgever, in dit geval de woningzoekende, gaat de opdrachtgever ermee akkoord om Casa Haarlem één hele maand huur vermeerderd met 21% btw te betalen aan honorarium voor de geleverde diensten, die zij voor de woningzoekende, in dit geval de opdrachtgever, te hebben verricht.
Indien u gebruikt maakt van de inschrijving als woningzoekende via Casa Haarlem, geeft u Casa Haarlem de opdracht om voor hem/haar een woning te vinden en stelt u zich op als opdrachtgever.

De inschrijving op de web site van Casa Haarlem is geheel gratis.

Door de web site te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de web site van Casa Haarlem.

Casa Haarlem behartigd de belangen van één opdrachtgever.

Algemene voorwaarden huurder:

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, evenals de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen (hierna “Casa Haarlem ”) en de Opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.

2. Definities

Casa Haarlem: de (rechts)persoon die de inschrijving accepteert en/of die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.

De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij Casa Haarlem  als woningzoekende.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden van een woon- en/of kantoorruimte aan Casa Haarlem verstrekt.

Bemiddeling: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Casa Haarlem Makelaardij in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW.

3. De inschrijving

3.1 Een (rechts)persoon kan zich bij Casa Haarlem inschrijven als woningzoekende.

3.2 De inschrijving bij Casa Haarlem  geeft recht op toegang tot het actuele huuraanbod van Casa Haarlem. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3 De inschrijving is geldig voor onbepaalde tijd en eindigt op het moment dat woningzoekende dit aangeeft bij Casa Haarlem Makelaardij. De inschrijving wordt pas actief indien Casa Haarlem alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de algemene voorwaarden.

3.4 Casa Haarlem is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder juiste invoer van gegevens, jegens Casa Haarlem niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

3.5 Na inschrijving wordt de Opdrachtgever aangesloten op de Casa Haarlem  email service. Relevante informatie met betrekking tot het huren van woonruimte kunt u terugvinden op onze internet site www.casahaarlem.nl. De informatie met betrekking tot de werkwijze zoals vermeld op de internet site is slechts algemeen van aard en bevat dan ook geen adviezen aangaande een specifieke zoekopdracht.

3.6 Bij interesse van een Opdrachtgever voor (een) bepaalde woning(en), dient dit online te worden aangeven en/of kenbaar te worden gemaakt of bij een medewerker van Casa Haarlem. Casa Haarlem verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen. Bij bezichtigingen wordt de Opdrachtgever in principe vergezeld door een medewerker van Casa Haarlem, die zorgt voor een rondleiding. De bezichtiging  mogelijkheden zijn voor een Opdrachtgever onbeperkt.

3.7 Alle publicaties van aanbiedingen, kortingsproposities en prijsvragen op www.casahaarlem.nl, in email nieuwsbrieven of andere uitingen van Casa Haarlem zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Casa Haarlem Makelaardij is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties.

3.8 Eventuele klachten betreffende de inschrijving of de opdracht kunnen worden ingediend door een email te zenden aan info@casahaarlem.nl of een brief te sturen aan Casa Haarlem Makelaardij Vastgoed adres is te vinden in contacten.

3.9 Het ingeschreven staan bij Casa Haarlem vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.

4. Inhoud van de opdracht tot dienstverlening

4.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze algemene bepalingen zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Casa Haarlem en de Opdrachtgever de artikelen 4 en 5 van toepassing.

4.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Casa Haarlem in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. Casa Haarlem vormt geen partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Verhuurder

4.3 Casa Haarlem bemiddelt niet in opdracht van verhuurders in de totstandkoming van overeenkomsten van huur/verhuur van onroerende zaken.
4.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Casa Haarlem niet dat Casa Haarlem door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Casa Haarlem  uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

5. Vergoeding bij bemiddeling

5.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object heeft laten opnemen op de web site van Casa Haarlem een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Casa Haarlem verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht / opdrachtbevestiging.

5.2 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Casa Haarlem en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Casa Haarlem verrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 6 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Casa Haarlem om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de Opdrachtgever bij aanvaarding door de verhuurder de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door de verhuurder door niet aan de verhuurder toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt.

5.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen op de web site van Casa Haarlem na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Casa Haarlem en is de Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

6. Opdracht Algemeen

6.1 De opdrachtgever zal aan Casa Haarlem alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

6.2 Casa Haarlem zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de Opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Casa Haarlem bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

6.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Casa Haarlem, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Casa Haarlem. Het is Casa Haarlem toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

6.4 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Casa Haarlem kunnen doorkruisen en/of die Casa Haarlem in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

7. Hoogte vergoeding en betaling.

7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Casa Haarlem gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. De vergoeding is in principe gelijk aan de maandelijkse bruto huurprijs (inclusief voorschot bijkomende leveringen en diensten en gas, water, elektra) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.

7.2 De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5 en 7, worden vermeerderd met 21% BTW en dienen te worden voldaan voor aanvaarding van de woonruimte.

7.3 De opdrachtgever dient direct na acceptatie van een woonruimte het loon aan Casa Haarlem te voldoen zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. Factuur daarvoor zal nader worden aangeleverd. Indien de opdrachtgever het loon verschuldigd is terwijl de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 5.2, dan dient betaling te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst door de huurder van de afwijzing. Bij niet- betaling geraakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van € 250,- Euro

7.4 De mondelinge of schriftelijke opdrachtformulier of huurovereenkomst is bindend. Ziet de opdrachtgever om welke reden dan ook af van de opdracht tot dienstverlening of het aanvaarden van de woonruimte, en is het bedrag voor geleverd werkzaamheden reeds voldaan, dan zal er geen restitutie plaatsvinden.

8. Looptijd

8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Casa Haarlem is verstrekt.

8.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

8.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

8.4 Casa Haarlem is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

a) de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene bepalingen dan wel met andere tussen Casa Haarlem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Casa Haarlem op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

c) indien er naar het oordeel van Casa Haarlem sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Casa Haarlem en de opdrachtgever;

d) indien de opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;

e) indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Casa Haarlem;

f) indien blijkt dat de opdrachtgever aan Casa Haarlem onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Casa Haarlem met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Casa Haarlem  tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

8.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.
Dit geldt voor huurders zowel voor verhuurders.

8.6 Artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn niet van toepassing op de inschrijving als bedoeld in artikel 3.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De informatieve die Casa Haarlem op haar web site verstrekt over aangeboden woonruimte is (groten)deels afkomstig uit de vrije markt. Casa Haarlem heeft geen overeenkomst met verhuurder, en plaats beschikbare woonruimte slechts op haar web site ter informatieve van haar opdrachtgevers. Casa Haarlem is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor eventuele onjuistheden.

9.2 Casa Haarlem is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Casa Haarlem beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die opdrachtgever aan Casa Haarlem heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 7.1.
Casa Haarlem makelaardij is niet aansprakelijk bij toekomstige juridische geschillen tussen de verhuurder(s) en huurder(s).
De Nederlandse tekst en wetgeving is hiervan van toepassing.

9.3 De Opdrachtgever vrijwaart Casa Haarlem tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Casa Haarlem voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Casa Haarlem Makelaardij.

9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Casa Haarlem Makelaardij.

10. Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

11. Diversen

11.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op de inschrijving en de bemiddeling voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.

11.2 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene bepalingen, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

11.3 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.4 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene bepalingen dan wel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

11.5 Voor zover in deze algemene bepalingen en / of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene bepalingen en / of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.

11.6 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene bepalingen komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

11.7 Indien enige bepaling in de tussen Casa Haarlem en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene bepalingen, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

11.8 Op de overeenkomst tussen Casa Haarlem en woningzoekenden zijn de Algemene Voorwaarden verhuurder niet van toepassing.

11.9 De Nederlandse tekst van de algemene bepalingen prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.